LMHT | T1 vs Tes | BLV Người Sói ft Trâu Gác Bếp | 7.7.24